VYUŽITIE

Monitoring údržby ciest a verejných priestranstiev

Systém vykazuje činnosť vozidiel v teréne, a prácu nadstavieb vozidla, aj RASCO a KOBIT. Dokladuje množstvá použitého materiálu, prejdené kilometre a mnoho ďalších výkonových ukazovateľov podľa jednotlivých lokalít.

Monitoring zberu a odvozu odpadu

 

Elektronické reporty detailne analyzujú prácu vozidiel so zbernými nádobami, ich obsluhu a využívanie, vyťaženosť veľkoobjemových kontajnerov. Online informácie k realizácii prepravy. Podklady pre vykazovanie činnosti a stavu kontajnerov.

OBE AGENDY V JEDNOM SYSTÉME

Tieto služby sú náročné na logistické, realizačné, spracovateľské i administratívne procesy. Jeden automatizovaný systém zaručí okamžitý prehľad, spoľahlivé neskreslené dáta bez vplyvu ľudského faktora a trvalé úspory na jednotlivé činnosti.

Monitoring kontajnerov
s automatickým snímaním bez etikiet a nahrávania údajov

Monitorujeme odpadové nádoby aj veľkoobjemové kontajnery, označené elektronickými čipmi.

Monitorujeme vozidlá aj s nadstavbami. Dáta z vysypávaných alebo prevážaných kontajnerov sú snímané automatickým vyčítaním čipu kontajnera pomocou čítačky vo vozidle.

Identifikáciou obsluhy sa sledujú jazdy vodičov, narábanie s vozidlami i kontajnermi.

Spracovanie agendy za vás načas, bez chýba a bez papierov.  Poskytujeme fakty k realizácii zberu a preprave odpadu. Riadenie činnosti a vyhodnotenie nákladov z faktov.


Funkcionalita a benefity

Prehľad o kontajneroch

Snímanie dát pri zbere je bezdotykové a nevyžaduje si manuálny zásah obsluhy, ako je to napr. pri ručnom skenovaní*. Systém identifikuje kontajnery podľa jednotlivých lokalít /obce, ulice, iné oblasti/. Určuje presnú pozíciu rozmiestnených kontajnerov (domácnosti, stavenisko, cintoríny a iné/. Detailne možno vyhodnotiť vyťaženosť kontajnerov používaných na rôzne účely (zber KO, separovaný zber, kovošrot, stavebný odpad a iné). Akýkoľvek pohyb a manipulácia s kontajnermi sú evidované a vyhodnotené. Stav kontajnerov a činnosti sú viditeľné aj nad mapou. Prehľadne vidieť oblasti zvozu, rozmiestnenie kontajnerov i vozidiel. Systém sleduje kontajnery aj nepriamou lokalizáciou bez väzby na vozidlo.

Získate informácie koľko kontajnerov sa vysypalo, aký typ kontajnera sa vysypáva, ktoré boli vysypané a či vôbec, kde a ako dlho kontajnery stáli alebo boli prenajaté.

* Ak klientovi vyhovuje alebo preferuje viac ručné načítavanie údajov, máme túto možnosť pomocou mobilného terminálu.

Vyťaženosť vozidiel a obsluhy

Systém sleduje pohyb a rôzne prevádzkové ukazovatele vozidiel pri zbere odpadu. Údaje získava z telematickej jednotky, pevne namontovanej do vozidla. Činnosť vysypávacieho mechanizmu a práca nadstavieb sú monitorované automaticky, bez zásahu vodiča. Vodiči sa identifikujú k obsluhe vozidla. Systém získa presný údaj, kto riadi a ako používa vozidlo. Údaje o prevážanom kontajneri sú zobrazované v online stave aj v histórii jázd vozidla.

Jednoduchá administratíva, poctivé vykazovanie

Systém pomocou elektronických reportov umožňuje využívať funkcie, ktoré uľahčia a zrýchlia prácu. Bezobslužný systém za vás generuje podklady pre elektronickú stazku, podklady pre spracovanie agendy vozidiel /prevádzkové náklady, PHM, servisné a poistné udalosti/, podklady pre fakturovanie týchto činností. Patria k nim presné informácie o čase, kilometroch, obsluhovaných lokalitách, stojiskách a ďalšie výkonové ukazovatele podľa potrieb klienta. Navyše možnosť importu dát do jedného z najpoužívanejších IS odpadového hospodárstva vhodne doplní agendu o požadované informácie.

Celý proces zberu a odvozu pod kontrolou

RÝCHLOSŤ INFORMÁCIE

 • viditeľnosť procesu online
 • okamžitý stav zberových vozidiel
 • aktuálny prehľad vyťaženosti kontajnerov
 • reporty online a dáta integrovateľné aj do iných IS (napr. WinyX)

 

SPOĽAHLIVOSŤ A PRESNOSŤ

 • automatické snímanie údajov
 • bez ručného zásahu obsluhy = dôsledne
 • kompatibilita s rôznymi nadstavbami vozidiel
 • eliminácia nedostatkov spôsobených chybou obsluhy

 

RELEVANCIA DÁT A VÝKAZOV

 • elektronické spracovanie (šetrí čas, nerobí chyby)
 • úplnosť údajov z faktov vďaka bezobslužnému systému
 • dáta pre optimálne stanovenie frekvencie vývozov
 • prispôsobenie potrebám samosprávy/zberovej spoločnosti

 

TRVALÉ ÚSPORY

 • riešenie ako jeden z pilierov úspor rozpočtu
 • zníženie nákladov na proces zberu a odvozu
 • zníženie celkových prevádzkových nákladov na činnosti
 • nástroj na jednoduchšie plnenie smart agendy

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • bez potreby zabezpečovania papierových etikiet
 • menej CO2 z úspor kilometrov a paliva
 • viac relevantných údajov pre zvýšenie miery triedenia

Monitoring údržby komunikácií a verejných priestranstiev

Monitorujeme vozidlá  s nadstavbami, vykonávajúce jednotlivé činnosti údržby.

Identifikovaním obsluhy sa sledujú jazdy vodičov, narábanie s vozidlami/strojmi i vykonávanie pridelených úkonov.

Spojenie s obsluhou zabezpečuje mobilná aplikácia s tvorbou elektronickej stazky. Slúži na efektívne riadenie činností mechanizmov v teréne.

Automatické spracovanie agendy načas, bez chýba a bez papierov. Online reporty. Integrácia dát do iných potrebných IS.


FUNKCIONALITA A BENEFITY

Vyťaženosť vozidiel a obsluhy, aktivita nadstavieb

Telematická jednotka vo vozidle sleduje pozície mechanizmov údržby. Zbiera a zaznamenáva všetky dostupné prevádzkové parametre, vrátane možnosti vyčítavania údajov z FMS zbernice (podľa typu vozidla). V systéme sa na mape zobrazuje aktuálny stav s podrobným prehľadom o pohybe vozidiel, prestávkach a prejazdoch, časoch výjazdov, o trvaní pracovného úkonu a iné.

Systém monitoruje nadstavby Rasco a Kobit, aj ďalšie prídavné zariadenia. Sníma externé vstupy a sleduje chod nadstavieb (posyp, pluhovanie, kosenie, zametacie práce a iné). Práca, MTH, prejdené kilometre aj spotrebované palivo sú sledované osobitne na konkrétnu aktivitu nadstavby.

Súčasťou vyhodnotenia sú informácie o počte vyčlenených mechanizmov, o počte posypov a spotrebe posypového materiálu, o aktivite v jednotlivých rajónoch a ďalšie dáta pre kompletné štatistiky výjazdov.

Na snímanie dát sa používajú, podľa zvolenej technológie riešenia, telematické jednotky, senzory či elektronické čipy.

Údaje obsluhy – dispečerské riadenie

Rozšírením systému o mobilnú aplikáciu sa zefektívni a zjednoduší dispečerská činnosť. Prehľadne vidieť rozmiestnenie vozidiel. Podľa aktuálneho stavu sú efektívne organizované posyp, odhŕňanie, čistenie, kosenie a iné potrebné úkony.

Dispečer do vozidla posiela pokyny, upozornenia, informácie. Môže vodičom plánovať a korigovať trasy, ktoré sa im automaticky zobrazia vo vstavanej navigácii. Vodič sa cez aplikáciu identifikuje, volí režimy práce a eviduje činnosť pre elektronickú stazku. Tento výkaz práce za daný deň možno prenášať do informačného systému firmy. Slúži na účely fakturácie a potrebné vykazovanie činnosti. Zároveň môžu dispečer a vodič spolu i vodiči navzájom bezplatne komunikovať.

Údaje pre administratívu a vykazovanie

V prevádzkovo-informačnom systéme sa údaje vyhodnocujú a prezentujú v reportoch a štatistikách. Najmä v dvoch kľúčových rovinách: pre dispečerské pracoviská a pre manažérske riadenie. Moduly pokrývajú agendu prevádzky vozidla pri údržbe komunikácií. Máte spoľahlivé podklady pre fakturáciu a pod kontrolou náklady na vozidlo i na prídavné zariadenie. Jedným klikom importujete údaje z tankovacích kariet. Veľkú úsporu času znamenajú aj automatické knihy jázd. Systém za Vás spravuje servisné udalosti, výmeny oleja, pneumatík, či iné náklady napr. aj poistné udalosti. Presné čísla prispievajú k vyhodnoteniu a úsporám celkových nákladov na zimnú údržbu.

Celý proces údržby ciest a priestranstiev pod kontrolou

RÝCHLOSŤ INFORMÁCIE

 • viditeľnosť údržby na cestách online
 • okamžitý stav vozidiel a pohyb na trasách
 • aktuálny prehľad vyťaženosti mechanizmov aj zamestnancov /pracovný čas, víkendy, sezónnosť/
 • reporty online a dáta integrovateľné aj do iných IS

 

JEDNODUCHOSŤ a EFEKTIVITA RIADENIA

 • reálne dáta pre operátorov a riadenie údržby
 • kontrolovaný výkon a dokumentácia práce
 • včasné nasadenie sypačov/čistiacich mechanizmov do určených lokalít
 • ľahšie udržateľná zjazdnosť, plynulosť premávky a čistota okolia
 • opatrenia a rozhodovanie z faktov /logistika, nadväzné operácie, investície/

SPOĽAHLIVOSŤ A PRESNOSŤ

 • automatický záznam činnosti
 • kompatibilita s rôznymi nadstavbami vozidiel
 • úpravy a nastavenia podľa rôznych kritérií /čísla ciest, lokality, stupeň dôležitosti, spotreba materiálu atď./
 • reálne podklady pre vykazovanie služieb

 

TRVALÉ ÚSPORY

 • minimum administratívy – úspora času a kapacít
 • optimalizácia prevádzky a zníženie celkových nákladov
 • optimálne využívanie zdrojov
 • efektívne hospodárenie s palivom

DODÁVATEĽ

logo-whtesolutions

Telematické riešenia pre rôzne flotily

O GX SOLUTIONS

ĎALŠIE RIEŠENIA

Monitoring manipulační techniky
Monitoring nákladní dopravy
Monitoring osobních vozidel
Monitoring pracovních strojů
Monitoring autobusů
Monitoring komunální techniky
Monitoring kolejové dopravy

REFERENCIE

…a ďalšie…

„Monitorovanie motorových vozidiel nám pomáha manažovať trasy a agendu PHM a tiež kontrolu vytvorených staziek.
Vieme docieliť úsporu kilometrov.
Aplikáciou v mobile vieme aktuálne skontrolovať dané vozidlo.“

ERSON Recycling, s.r.o.
Martin Marček, obchodno-prevádzkový riaditeľ

„Systém je plne kompatibilný s našimi nadstavbami KOBIT a spĺňa všetky kritériá na bezpečné pripojenie a snímanie údajov.
Tým zabezpečujeme ešte vyšší komfort spracovania údajov v elektronickej forme pre našich zákazníkov.“

KOBIT – SK s.r.o.
Ing. Ján Zajac – konateľ spoločnosti

„Monitorovací systém používaný našou firmou od roku 2007 nám priniesol úsporu PHM, máme prehľad o jazdách vozidiel (online alebo aj v histórii), zrušili sme pracné vypisovanie stazky vodičom a nahradili sme ju elektronickou stazkou jazdy, zrušili sme „čierne jazdy“. „

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Ján Štofko, analytik prevádzky dopravy a dispečingu

„Online poloha ako aj presnosť údajov PHM sú veľmi presné a spoľahlivé. MTH, čas práce, ale aj zvyšné služby taktiež spĺňajú vysoký štandard. S monitorovaním kontajnerov sme len na začiatku, ale zatiaľ sa táto funkcia javí ako prínos. Systém ako celok hodnotíme veľmi pozitívne a investícia do neho sa nám vracia v úsporách a efektívnych opatreniach, ktoré sme schopný zaviesť len vďaka dátam z tohto systému.“

TSR Slovakia, s.r.o.
Norbert Tóth, konateľ spoločnosti

„Vďaka monitorovaciemu systému od firmy GX Solutions, máme podrobný prehľad o pohybe vozidiel, prestávkach a prejazdoch, presných časoch výjazdov, ako aj návratu na firmu, čo nám uľahčuje kontrolu vyťaženosti zamestnancov v rámci pracovného času, kontrolu výkonu práce cez víkendy a dodržiavanie dohodnutých termínov. V neposlednom rade máme podrobný prehľad o pohybe PHL, využívame import údajov z tankovacích kariet spoločnosti TANKER a to jedným klikom za mesiac čo nám ušetrí veľa času, kedže v našej spoločnosti využívame politiku plnej nádrže, t.j., že každé vozidlo musí byť po pracovnej dobe dotankované do plna. Samozrejme veľkú úsporu času znamenajú aj automatické knihy jázd a hlavne na konci roku vyhodnotenia, porovnania, kontroly a reporty.“

Technické služby Senica
Milan Hajdin, dispečer 

KONTAKTUJTE NÁS

Potrebujete detailnejšie informácie? Máte záujem o cenovú ponuku? NAPÍŠTE NÁM

GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
IČO: 45232270 DIČ: 2022906875

BA, TT: 0918 506 711
NR, TN: 0917 345 385
BB, ZA: 0917 851 114
PO, KE: 0905 487 092

GX SOLUTIONS © 2019 Všetky práva vyhradené