Automatický zber

reálne dáta sú bez vplyvu obsluhy

Skutočný počet nádob

odhalí čierne aj neočipované

Jedinečnosť

jedno riešenie pre samosprávu aj vývozcu

Podpora zákona

váženie odpadu

VYUŽITIE

Monitoring zvozu odpadu

Systém dohliada na prácu vozidiel a manipuláciu s kontajnermi pri zbere odpadu. Elektronicky eviduje všetky smetné nádoby, ich obsluhu, aj vyťaženosť veľkoobjemových kontajnerov. Kontrolu nad odpadom zabezpečujú viaceré vzájomne prepojené funkcie pre monitorovanie vývozu. Poskytuje online aj spätne informácie pre vykazovanie služieb vývozu odpadu.

Monitoring údržby v zime aj v lete

Systém vykazuje činnosť vozidiel v teréne, a prácu nadstavieb vozidla, aj RASCO a KOBIT. Dokladuje množstvá použitého materiálu, prejdené kilometre a mnoho ďalších výkonových ukazovateľov podľa jednotlivých lokalít.

OBE AGENDY V JEDNOM SYSTÉME

Komunálne služby sú náročné na logistické, realizačné, spracovateľské i administratívne procesy. Tento automatizovaný systém vám pomôže s digitálnou evidenciou a elektronickou správou. Zaručí okamžitý prehľad, spoľahlivé dáta bez vplyvu ľudského faktora a trvalé prevádzkové úspory na jednotlivých činnostiach.

ELEKTRONICKÝ RFID SYSTÉM BEZ VPLYVU ĽUDSKÉHO FAKTORA

Správa odpadu nie je jednoduchá ani krátkodobá agenda. Navyše je pod dohľadom zákona. Prax ukazuje, že často aj napriek vašim údajom, stále chýbajú informácie a čo je horšie, nesedia s realitou. Treba preto zvážiť, ako budete kontrolovať odpad a dosahovať zlepšenia. Nielen preto, že sú povinnosti plynúce z PPVO 2019-2025 aj z novelizovaného zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. Najmä preto, aby ste dlhodobo mali nástroj, v ktorom sa odpad uživí sám a nebude dotovaný z rozpočtu. Aby ste systematicky prispievali k zodpovednejšiemu prístupu občanov, kde sused nebude doplácať na suseda a každý prejaví zvýšené úsilie triediť a zlepšovať stav od seba.

zber údajov

identifikácia všetkých nádob

správa dát

online softvér

zber údajov

zberné vozidlo s posádkou

GX zber odpadu je kombináciou funkcionalít monitoringu vozidla, identifikácie nádob pomocou RFID tagov a softvérovej platformy.

Smetné nádoby sú označené elektronickým RFID čipom. Spôsob označenia a umiestnenia čipu je zvolený podľa typu kontajnera (smetné nádoby rôznych objemov, VKO, VKK). Čip jednoznačne identifikuje nádobu, adresu zberu alebo držiteľa nádoby, ak preberá údaje o platiteľoch. Evidencia kontajnerov prebieha cez mobilnú aplikáciu Správa kontajnerov. Náš systém poskytuje jednoznačné informácie o vysypaných nádobách, pretože identifikuje označené aj neoznačené nádoby.

Analytika a práca s dátami prebiehajú v softvéri. Spoľahlivom zdroji dát, ktorý pomáha kompletne spravovať zber odpadu.Priebeh a stav zvozov je reportovaný online a pod kontrolou aj spätne, vždy keď treba použiť dáta.Zberová spoločnosť môže dáta zdieľať so samosprávou, ktorej odpad vyváža.Softvér môže používať aj samospráva, nezávisle od zberovej spoločnosti, a dohliadať na služby zberu s vlastným kontom.Softvér môže z existujúcich  ERP systémov samospráv alebo zberových spoločností čerpať dáta. Je otvorený ďalším nadstavbám a dá sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám.Občan môže mať dostupné informácie o vývoze odpadu na webe priamo načítaním označenia nádoby.

Systém sníma vysypávanie nádoby automaticky priamo cez čítačku na vozidle. Poskytuje informácie o obsluhe každej nádoby bez vplyvu ľudskej chybovosti. Vývoz je pod automatickou kontrolou systému vo vozidle pri zdvihoch kontajnera, nie pod kontrolou obsluhy. Kontrola evidencie prebieha rovno pri odvoze. Vývoz kontajnera je spárovaný s GPS pozíciou a aktivitou vozidla v čase. Pri každom vysypaní sa údaje o obslúžení odpadovej nádoby automaticky posielajú do databázy na server. Softvér  ich online vyhodnocuje a zobrazí. Systém zaznamená aj nekorektné stavy, ktoré by sa inak vplyvom človeka prehliadli.


SKUTOČNÉ VÝSLEDKY - MENEJ ODPADU - SPRÁVNY MIESTNY POPLATOK

Novela stanovuje ciele recyklácie pre komunálny odpad, a to do roku 2030 triediť a recyklovať 60 % a do roku 2035 – 65 % odpadov z celkového vyprodukovaného komunálneho odpadu. Množstvový zber – podľa štúdie Inštitútu environmentálnej politiky – znižuje zmesový komunálny odpad a zvyšuje mieru triedenia. Ak chcete ušetriť na rastúcich poplatkoch za skládkovanie a nedoplácať na odpad, pre riešenie množstvového zberu je kľúčový zdroj dát.

bublina 1
bublina 2

Zberové spoločnosti vykonávajú zber komunálnych odpadov, ako aj triedený zber komunálnych odpadov vo viacerých obciach súčasne. Jednotlivým obciam neposkytujú informácie vždy o reálnych množstvách vyzbieraných komunálnych odpadov. Obce tak nevedia preukázať skutočne vyprodukované a vyzbierané množstvá komunálnych odpadov, čo má nepriaznivý vplyv na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. Zber odpadu nie je len o evidencii, ale o vyhodnocovaní reality výsypov  a trvalej úspore prevádzkových nákladov za zber, odvoz a likvidáciu odpadu.

Systém je umiestnený na aute zberovej spoločnosti a tým je zabezpečená kontrola nad službami a relevantnosť vykazovaných dát. S elektronickým čipom sa nemusíte starať o žetóny a nálepky. Občan si žetón zabudne vyzdvihnúť, ale odpad mu vyvezú. Pracovník vývozcu môže žetóny stratiť alebo neodovzdá všetky. Nálepky nemusia byť správne použité. S GX zber odpadu je celý proces transparentný. Poskytne vám informácie a výsledok, ktoré nezávisia od vstupov ľudského faktora.

bublina 3

PREHĽAD A KONTROLA ZVOZU ODPADU PRE VŠETKÝCH

Vyvozca-A
 • automatizácia – úspora času a práce
  nezaťažuje zamestnancov, zjednodušuje administratívu, spresňuje výkon…
 • rýchle a objektívne riešenie reklamácií
 • vývoz bez vplyvu chybovosti obsluhy
 • prehľad vyvezených nádob
 • výkazníctvo služieb samosprávam
 • optimalizácia zvozov a nákladov
  administratíva, plánovanie, trasovanie, PHL, kapacity…
 • priradenie váhy k nádobe podľa novely zákona o odpadoch*
  *nutné prepojenie s vozidlom, v závislosti od technickej výbavy vozidla
 • elektronická evidencia rovno pri odvoze
  Všetky nádoby a odpad pod kontrolou.
 • jednoznačná identifikácia počtu nádob
  Okamžité odhalenie neplatičov a neprihlásených nádob.
 • adresná kontrola vykazovaných výsypov
  Odbúranie anonymity predchádza neoprávnenej manipulácii bez riadne uhradenej služby.
 • presnejšia kontrola faktúr za zber
 • prehľad kontajnerov
  Smetné nádoby rôznych objemov, VOK, VKK.
  Prehľad vyvážaných, (ne) platených, vymenených, pridelených atď.
 • kontrola vyvezeného odpadu
  Jasné odlíšenie označených a neoznačených nádob pri výsype pre prehľad produkcie odpadu.
 • férovejšie nastavenie poplatkov
 • rýchle a objektívne riešenie sťažností
 • vývoj odpadu v čase
Samosprava-A
SpokojnyObcan
 • s elektronickým čipom sa netreba starať o žetóny, nálepky, zápis údajov
 • možnosť získavať informácie o svojej nádobe a odpade priamo zo štítka na nádobe
 • výchovný a motivačný prostriedok
  podpora zvyšovania miery triedenia občanov
 • rýchle a objektívne riešenie sťažností

Monitoring údržby komunikácií a verejných priestranstiev

Monitorujeme vozidlá  s nadstavbami, vykonávajúce jednotlivé činnosti údržby.

Identifikovaním obsluhy sa sledujú jazdy vodičov, narábanie s vozidlami/strojmi i vykonávanie pridelených úkonov.

Spojenie s obsluhou zabezpečuje mobilná aplikácia s tvorbou elektronickej stazky. Slúži na efektívne riadenie činností mechanizmov v teréne.

Automatické spracovanie agendy načas, bez chýba a bez papierov. Online reporty. Integrácia dát do iných potrebných IS.


FUNKCIONALITA A BENEFITY

Vyťaženosť vozidiel a obsluhy, aktivita nadstavieb

Telematická jednotka vo vozidle sleduje pozície mechanizmov údržby. Zbiera a zaznamenáva všetky dostupné prevádzkové parametre, vrátane možnosti vyčítavania údajov z FMS zbernice (podľa typu vozidla). V systéme sa na mape zobrazuje aktuálny stav s podrobným prehľadom o pohybe vozidiel, prestávkach a prejazdoch, časoch výjazdov, o trvaní pracovného úkonu a iné.

Systém monitoruje nadstavby Rasco a Kobit, aj ďalšie prídavné zariadenia. Sníma externé vstupy a sleduje chod nadstavieb (posyp, pluhovanie, kosenie, zametacie práce a iné). Práca, MTH, prejdené kilometre aj spotrebované palivo sú sledované osobitne na konkrétnu aktivitu nadstavby.

Súčasťou vyhodnotenia sú informácie o počte vyčlenených mechanizmov, o počte posypov a spotrebe posypového materiálu, o aktivite v jednotlivých rajónoch a ďalšie dáta pre kompletné štatistiky výjazdov.

Na snímanie dát sa používajú, podľa zvolenej technológie riešenia, telematické jednotky, senzory či elektronické čipy.

Údaje obsluhy – dispečerské riadenie

Rozšírením systému o mobilnú aplikáciu sa zefektívni a zjednoduší dispečerská činnosť. Prehľadne vidieť rozmiestnenie vozidiel. Podľa aktuálneho stavu sú efektívne organizované posyp, odhŕňanie, čistenie, kosenie a iné potrebné úkony.

Dispečer do vozidla posiela pokyny, upozornenia, informácie. Môže vodičom plánovať a korigovať trasy, ktoré sa im automaticky zobrazia vo vstavanej navigácii. Vodič sa cez aplikáciu identifikuje, volí režimy práce a eviduje činnosť pre elektronickú stazku. Tento výkaz práce za daný deň možno prenášať do informačného systému firmy. Slúži na účely fakturácie a potrebné vykazovanie činnosti. Zároveň môžu dispečer a vodič spolu i vodiči navzájom bezplatne komunikovať.

Údaje pre administratívu a vykazovanie

V prevádzkovo-informačnom systéme sa údaje vyhodnocujú a prezentujú v reportoch a štatistikách. Najmä v dvoch kľúčových rovinách: pre dispečerské pracoviská a pre manažérske riadenie. Moduly pokrývajú agendu prevádzky vozidla pri údržbe komunikácií. Máte spoľahlivé podklady pre fakturáciu a pod kontrolou náklady na vozidlo i na prídavné zariadenie. Jedným klikom importujete údaje z tankovacích kariet. Veľkú úsporu času znamenajú aj automatické knihy jázd. Systém za Vás spravuje servisné udalosti, výmeny oleja, pneumatík, či iné náklady napr. aj poistné udalosti. Presné čísla prispievajú k vyhodnoteniu a úsporám celkových nákladov na zimnú údržbu.

Celý proces údržby ciest a priestranstiev pod kontrolou

RÝCHLOSŤ INFORMÁCIE

 • viditeľnosť údržby na cestách online
 • okamžitý stav vozidiel a pohyb na trasách
 • aktuálny prehľad vyťaženosti mechanizmov aj zamestnancov /pracovný čas, víkendy, sezónnosť/
 • reporty online a dáta integrovateľné aj do iných IS

 

JEDNODUCHOSŤ a EFEKTIVITA RIADENIA

 • reálne dáta pre operátorov a riadenie údržby
 • kontrolovaný výkon a dokumentácia práce
 • včasné nasadenie sypačov/čistiacich mechanizmov do určených lokalít
 • ľahšie udržateľná zjazdnosť, plynulosť premávky a čistota okolia
 • opatrenia a rozhodovanie z faktov /logistika, nadväzné operácie, investície/

SPOĽAHLIVOSŤ A PRESNOSŤ

 • automatický záznam činnosti
 • kompatibilita s rôznymi nadstavbami vozidiel
 • úpravy a nastavenia podľa rôznych kritérií /čísla ciest, lokality, stupeň dôležitosti, spotreba materiálu atď./
 • reálne podklady pre vykazovanie služieb

 

TRVALÉ ÚSPORY

 • minimum administratívy – úspora času a kapacít
 • optimalizácia prevádzky a zníženie celkových nákladov
 • optimálne využívanie zdrojov
 • efektívne hospodárenie s palivom

DODÁVATEĽ

logo-whtesolutions

Telematické riešenia pre rôzne flotily

O GX SOLUTIONS

ĎALŠIE RIEŠENIA

Monitoring manipulační techniky
Monitoring nákladní dopravy
Monitoring osobních vozidel
Monitoring pracovních strojů
Monitoring autobusů
Monitoring komunální techniky
Monitoring kolejové dopravy

REFERENCIE

…a ďalšie…

„Monitorovanie motorových vozidiel nám pomáha manažovať trasy a agendu PHM a tiež kontrolu vytvorených staziek.
Vieme docieliť úsporu kilometrov.
Aplikáciou v mobile vieme aktuálne skontrolovať dané vozidlo.“

ERSON Recycling, s.r.o.
Martin Marček, obchodno-prevádzkový riaditeľ

„Systém je plne kompatibilný s našimi nadstavbami KOBIT a spĺňa všetky kritériá na bezpečné pripojenie a snímanie údajov.
Tým zabezpečujeme ešte vyšší komfort spracovania údajov v elektronickej forme pre našich zákazníkov.“

KOBIT – SK s.r.o.
Ing. Ján Zajac – konateľ spoločnosti

„Monitorovací systém používaný našou firmou od roku 2007 nám priniesol úsporu PHM, máme prehľad o jazdách vozidiel (online alebo aj v histórii), zrušili sme pracné vypisovanie stazky vodičom a nahradili sme ju elektronickou stazkou jazdy, zrušili sme „čierne jazdy“. „

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Ján Štofko, analytik prevádzky dopravy a dispečingu

„Online poloha ako aj presnosť údajov PHM sú veľmi presné a spoľahlivé. MTH, čas práce, ale aj zvyšné služby taktiež spĺňajú vysoký štandard. S monitorovaním kontajnerov sme len na začiatku, ale zatiaľ sa táto funkcia javí ako prínos. Systém ako celok hodnotíme veľmi pozitívne a investícia do neho sa nám vracia v úsporách a efektívnych opatreniach, ktoré sme schopný zaviesť len vďaka dátam z tohto systému.“

TSR Slovakia, s.r.o.
Norbert Tóth, konateľ spoločnosti

„Vďaka monitorovaciemu systému od firmy GX Solutions, máme podrobný prehľad o pohybe vozidiel, prestávkach a prejazdoch, presných časoch výjazdov, ako aj návratu na firmu, čo nám uľahčuje kontrolu vyťaženosti zamestnancov v rámci pracovného času, kontrolu výkonu práce cez víkendy a dodržiavanie dohodnutých termínov. V neposlednom rade máme podrobný prehľad o pohybe PHL, využívame import údajov z tankovacích kariet spoločnosti TANKER a to jedným klikom za mesiac čo nám ušetrí veľa času, kedže v našej spoločnosti využívame politiku plnej nádrže, t.j., že každé vozidlo musí byť po pracovnej dobe dotankované do plna. Samozrejme veľkú úsporu času znamenajú aj automatické knihy jázd a hlavne na konci roku vyhodnotenia, porovnania, kontroly a reporty.“

Technické služby Senica
Milan Hajdin, dispečer 

KONTAKTUJTE NÁS

Potrebujete detailnejšie informácie? Máte záujem o cenovú ponuku? NAPÍŠTE NÁM

GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
IČO: 45232270 DIČ: 2022906875

BA, TT: 0918 506 711
NR, TN: 0917 345 385
BB, ZA: 0917 851 114
PO, KE: 0905 487 092

GX SOLUTIONS © 2019 Všetky práva vyhradené